IMPACTES

Investigació i recerca
Nivell educatiu/destinataris: 
ESO
Batxillerat
Nombre de participants: 
20 a 60 participants
Durada activitat: 
19 hores (3 matins i 2 tardes)
Espai necessari: 
Espai lliure en una superfície d'unes 10ha. i 2 aules de treball
Recursos i materials: 
 • Instrumental i pautes de recollida i integració d’informació.
 • Dossiers de premsa, bibliografia i mediateca sobre el territori i les disciplines vinculades a l’objecte d’anàlisi.
Objectius: 
 • Establir una relació positiva amb el nou espai referencial.
 • Fer un debat a partir de la informació recollida, els arguments elaborats per facilitar la pressa de decisions sobre un determinat impacte ambiental en el territori.
 • Discriminar les emocions i les precisions objectives, practicant l’ús conscient d’ambdues per a la presa decisions.
 • Comprendre els diferents punts de vista d’una mateixa realitat.
 • Valorar  el manteniment d’un entorn natural no degradat per a la millora de la qualitat de vida i col·laboració en aquest manteniment.
 • Potenciar la participació i l’actitud responsable en el treball en grup.
Continguts destacats: 
 • Factors, elements, característiques, estructures, processos i vinculacions, propis de les diferents tessel·les d’un territori determinat.
 • Elements abiòtics, biòtics, patrimonials i culturals que siguin indicadors, diferencials i/o prioritzats del territori.
 • Determinació i ús de paràmetres, elements i processos quantificables i comparables entre sectors.
 • Visió de conjunt d’un sector geogràfic determinat.

Com es fa l'activitat?

Indefinit
Preparació: 

El punt de partida és un suposat futur impacte en un territori determinat. Es vol condicionar una carretera com accés d’un punt a un altre en un espai natural i rural. Amb aquesta acció hom vol facilitar l’accés de població local i visitants.

Hi ha un camí preexistent, però es pot escollir entre obrir dues noves rutes, modificar l’existent o deixar-ho tot com està.

19 hores
Desenvolupament: 

Per a decidir què cal fer, cal dur a terme un estudi d’impacte ambiental i social per grups.

Es recullen les dades d’una sèrie d’elements (tipus de via, perill d’erosió, comunitats vegetals, estat dels boscos, estètica, fauna i vegetació, estructures agroramaderes, habitatges, patrimoni cultural) per poder preveure els impactes. També es realitza una petita enquesta d’opinió a diverses persones que visquin en aquesta zona.

Es dissenya un esquema (per grups) i un dibuix artístic (individualment) de les possibles solucions, i es calcula la seva capacitat. Cal, a més a més, fer un cartell o fulletó informatiu, en un idioma que no sigui el català ni el castellà, que argumenti les opcions en discussió.

Un cop obtingudes les dades del treball de camp, se’n fa un buidat i es quantifica l’impacte per a cadascuna de les variants. Els resultats obtinguts es plasmen gràficament i numèricament. A partir d’aquests resultats cal prendre una decisió i argumentar-la.

En el treball d’aula, els destinataris endrecen les dades per al buidat, fan els informes tècnics, acaben el dossier i el diari personal, preparen l’exposició oral i el debat, etc. L’últim dia es fa una posada en comú.

El dossier elaborat permetrà elaborar el treball dut a terme fins el moment.

Indefinit
Avaluació i seguiment: 

El debat serveix per avaluar els recursos expressius dels destinataris i la seva capacitat retòrica i dialèctica, així com les seves actituds i capacitats relacionades amb la comunicació, el respecte i la retroalimentació.

Suggeriments i orientacions didàctiques: 

Els grups han de ser entre 4 i 8 persones per tal de poder dur a terme les tasques assignades sense dificultat.

Els/les alumnes han de percebre la utilitat i la importància de la recerca per a poder prendre la decissió més correcta en cada moment i per motivar una discussió rica amb argumentacions elaborades.

I a més a més

Abans d’afrontar el projecte a analitzar, és convenient oferir una pinzellada global del medi i la població en el territori en qüestió, per tal d’aportar les característiques del context  necessari.

Per saber-ne més: 

-Guia de síntesi global del territori concret on es treballa, per exemple: Guia del parc del Montnegre i el Corredor. Ed. Diputació de Barcelona. 2007.

-Maleta didàctica territorial. Per exemple: Dossier de la Maleta del riu Tordera. Centres de Recursos Pedagògics de la conca de la Tordera. 2005.

-Col·lecció de sobres didàctics “Forma’t relaxadament”. Escola de Natura del Corredor: enc.pangea.org

Autoria

Escola de Natura el Corredor
CA L'ARENES. Apartat 115. Llinars del Vallès
Telèfon: 
937955405/937955228
Correu electrònic: 
Descarrega't el PDF