ENDRECEM EL TERRITORI

Simulació d'un impacte ambiental
Nivell educatiu/destinataris: 
Batxillerat
Nombre de participants: 
20
Recursos humans: 
ratio 1/20
Durada activitat: 
7h (1’30h treball previ, 4h de sortida de camp i 1’30h treball posterior)
Espai necessari: 
Gredera del volcà Croscat
Recursos i materials: 
 • Dossier de camp, orientacions metodològiques pel mestre, mapes (fauna, vegetació, sòls, geologia, topografia i usos del sòl),
 • Brúixola,
 • Llapis de diferents colors, transportador d’angles, taula d’impactes (treball previ)
Objectius: 
 • Conèixer el procés d’Avaluació d’Impacte Ambiental.
 • Situar-se en el context geogràfic, geològic, botànic, faunístic, i socioeconòmic del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (PNZVG)
 • Motivar la participació activa en la resolució de problemes socioambientals.
 • Fomentar l’anàlisi crític de la realitat, la discussió i el diàleg.
Continguts destacats: 
 • Aprenentatge del procediment d’Avaluació d’Impacte Ambiental.
 • Coneixement del medi natural i socioeconòmic del PNZVG.
 • Interpretació de mapes i extracció de dades per poder complementar una matriu d’impacte ambiental.
 • Tècniques d’orientació i observació.
 • Formulació d’al·legacions
 • Valoració dels elements del paisatge com a portadors d’un valor estètic i científic.- Reconeixement de les accions antròpiques que afecten el medi.
 • Participació en la presa de decisions mitjançant els mecanismes de participació ciutadana

 

Com es fa l'activitat?

1'5 hores
Preparació: 

A partir d’un retall de premsa, que porta per títol: “La Generalitat dóna llum verda a la reobertura de les grederes del Croscat”, es planteja als participants la següent situació: Es posa a exposició pública un Estudi d’Impacte Ambiental presentat per l’empresa LA ROCOSA S.A. on es planteja reiniciar l’activitat minera al volcà del Croscat. Un grup de veïns de la Garrotxa considera que el projecte pot perjudicar els habitants i el patrimoni natural de la comarca i es planteja presentar-ne una al·legació.

Els participants hauran de representar un equip pluridisciplinar (integrat per un/a geògraf/a, un/a botànic/a, un/a zoòleg/a i un/a geòleg/a) encarregat de recollir informació relativa al projecte i de redactar les al·legacions necessàries per defensar els interessos dels veïns i veïnes.

L’objectiu del treball previ a l’aula (1h ½ h ) consisteix en donar a conèixer als/les participants el procés d’Avaluació d’Impacte Ambiental.  El grup-classe es divideix en equips de 4 persones integrats per especialistes: geògraf, botànic, zoòleg i geòleg. Les tasques a desenvolupar per cada equip de treball són:

- Partint del contingut de la notícia, els/les participants hauran de buscar quins són els actors de les diferents fases del procés d’Avaluació d’Impacte Ambiental. Es facilitarà un esquema del procés. Aquest exercici permet conèixer el procés administratiu que ha de seguir qualsevol projecte amb una possible incidència sobre el medi

- Redactar una relació de les accions que, a priori, tindrien algun efecte sobre els elements del medi a partir d’una fotografia o un video de les antigues explotacions de gredes al volcà del Croscat (disponible a la web de tosca: www.tosca.cat). Per a aquest exercici es proposa realitzar una taula d’impactes en la que es descriu l’acció, l’element sobre el que incideix i l’efecte resultant (Taula d’impactes).

Aquesta taula s’ha de portar el dia de la visita al Croscat per discutir-la sobre el terreny.

5'5 hores
Desenvolupament: 

Els participants realitzaran un recorregut pels entorns del volcà del Croscat amb l’objectiu de:

-Situar el projecte d’ampliació de les grederes sobre el plànol i visualitzar-lo sobre terreny.

-Recollir dades sobre el medi abiòtic (geografia, geologia), biòtic (botànica, fauna) i socioeconòmic (activitats econòmiques) de l’entorn.

-Corregir i ampliar sobre el terreny la taula d’impactes, elaborada en el treball previ, que es podrien derivar de la reobertura de les grederes.

Per obtenir aquesta informació els participants utilitzaran mapes de fauna, de vegetació, d’usos del sòl, de geologia, topogràfics i una brúixola. Cada participant disposarà d’un dossier on podrà reunir tota la informació recollida i que més tard es farà servir per redactar l’al·legació.

 

Treball posterior

En el treball posterior, a realitzar a l’aula, caldrà integrar totes les dades obtingudes durant el treball de camp. Cada equip redactarà les seves al·legacions a l’Estudi d’Impacte Ambiental elaborat per l’empresa promotora per tal que l’administració li denegui el permís o bé perquè l’obligui a aplicar les mesures correctores necessàries per minimitzar els impactes que es puguin preveure sobre el medi. Es proporcionarà:

-L’Estudi d’Impacte Ambiental elaborat per l’empresa promotora.

-Un model d’al·legació.

-Adreces d’internet per aconseguir diferents textos legals (llei de protecció de la ZVG, Llei integral de l’administració ambiental,...).

Aquestes al·legacions es poden adreçar al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (PNZVG)  i se’ls informa que rebran una resposta.

Indefinit
Avaluació i seguiment: 

El que s’avaluarà en aquesta activitat és la presentació de l’al·legació a l’Estudi d’Impacte Ambiental que inclourà els continguts del treball previ i de camp.

També s’entrega un qüestionari per avaluar l’activitat (assoliment dels objectius proposats, procediment, recursos emprats, actuació de l’educador/a...)

Suggeriments i orientacions didàctiques: 

Proposta activitat tarda (2h)

Objectius: Observar les mesures de prevenció i correcció de l’impacte ambiental que es van aplicar a la zona del Parc Nou- Moixina.

Desenvolupament de l’activitat:

Es tracta visualitzar les mesures de correcció d’impacte ambiental dutes a terme al llarg del recorregut (absència de vorades, coloració del voral,  plantació d’arbres i arbustos autòctons, adaptació de recs i obres de fàbrica...). En resum, els participants podran observar les actuacions que es van realitzar en aquest sector amb l’objectiu que la carretera s’integrés en el paisatge i es facilités el pas de fauna.

Aquesta activitat està pensada per realitzar-la a la gredera i entorns del volcà Croscat però es podria adaptar a qualsevol indret que estigués afectat per una obra o intervenció humana.

 

Per saber-ne més: 

http://mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/avaluacio_ambiental 

Autoria

TOSCA, Equip d'Educació ambiental
Av.Santa Coloma 93 17800 Olot
Telèfon: 
972270086
Correu electrònic: 
Descarrega't el PDF